Accepted Videos

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCeyuUtuh1E-Mc9SMnpc6uGA?view_as=subscriber

885 Trust Evaluation on Twitter with AI: A New Story of Little Red Riding Hood. Peiyao Li, Weiliang Zhao, Jian Yang, Jia Wu.

886 Learning Federated Learning. Quan Li, Huanbin Lin, Xiguang Wei, Yang Liu, Rui Lin, Han Yu SG, Tianjian Chen, Qiang Yang.

887 Improving Power Management and Usage with AI. Yongqing Zheng, Han Yu, Kun Zhang, Yuliang Shi, Rui Lin, Cyril Leung, Chunyan Miao.

888 IJCAI-19 AI Video Competition-Driver Care Assistant Intelligent Bot. Daxin Zheng, Zang Li, Xiaoqing Yang, Huanhuan Kong.

889 Smart Learning Partner: An Intelligent Robot for Education. Qinggang Meng, Yu Lu, Penghe Chen, Tianqi Xue.

890 AI Powered Assistant for Moral Education. Penghe Chen, Yan Peng, Qi Xu, Yu Lu.

891 Find a liar AI!: “The AIWolf game viewer” which visualizes the battle of the strongest five AI players in the AIWolf competition. Daisuke Katagami, Ryutaro Yamamoto, Fujio Toriumi, Hirotaka Osawa, Michimasa Inaba, Yoshinobu Kano, Takashi Otsuki.

892 Melody Slot Machine. Masatoshi Hamanaka.

893 D-Agree: An Agent-facilitated Crowd-scale Discussion Support System. Takayuki Ito, Shota Suzuki, Naoko Yamaguchi, Tomohiro Nishida, Kentaro Hiraishi, Kai Yoshino.